Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

Akademia dla rodziców i opiekunów Nie jesteś sam 2014 - podsumowanie

Jednym z ważniejszych celów SI „KOS” jest wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych osób z niepełnosprawnością w różnym wieku. Uzyskanie jak najlepszych efektów terapii jest zależne od wiedzy i zaangażowania ludzi z najbliższego otoczenia
a przede wszystkim rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w II połowie 2013 rozpoczęło realizację projektu Akademia dla Rodziców i Opiekunów „Nie jesteś sam” zorientowanego na zwiększenie wiedzy nt. niepełnosprawności i rozwiązywania problemów z nią związanych, a dotyczących nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również ich rodzin i najbliższego otoczenia. Projekt ten uzyskał wsparcie finansowe z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego - Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

Opieka nad osobą niepełnosprawną to system skoordynowanych oddziaływań społecznych, wychowawczych, psychologicznych, medycznych itp. ułatwiających osobie z niepełnosprawnością prawidłowe funkcjonowanie w życiu i środowisku.

W tym projekcie udział wzięło 90 osób z najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością tj. rodzice/opiekunowie, dziadkowie, wolontariusze oraz terapeuci z terenu powiatu wieruszowskiego i wieluńskiego. Beneficjenci projektu uczestniczyli m.in. w :szkoleniach warsztatowych, szkoleniach informacyjnych oraz korzystali z indywidualnych i grupowych poradach i konsultacjach

Kolejna edycja projektu rozpoczęła się w II połowie 2014 roku również dzięki pozyskanej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego - Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. Tegoroczne działania koncentrowały się przede wszystkim na pozyskaniu do współpracy rodzeństwa osób z niepełnosprawnością. Ważnym zagadnieniem, któremu poświęcono m.in. wizyty studyjne i szkolenia było mieszkalnictwo treningowe i chronione zwiększające samodzielność osób z niepełnosprawnością. Podobnie jak w roku ubiegłym dużo uwagi poświęcono indywidualnym i grupowym konsultacjom i poradnictwu realizowanemu stacjonarnie w siedzibie projektu lub mailowo i telefonicznie w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego „Niepełnosprawny – możliwości, uprawnienia, szanse.

Działania tegorocznej edycji projektu skierowane były do 100 osób pochodzących z rodzin i najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością z powiatu wieruszowskiego i wieluńskiego. Odbyły się szkolenia i spotkania informacyjne oraz wizyty studyjne poświęcone mieszkalnictwu chronionemu i samodzielności osób niepełnosprawnych.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono ponad 100 porad z zakresu zatrudnienie, mieszkalnictwa, zatrudnienia, edukacji, zdrowia itp. W dniu 15 grudnia podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu przeszło 45 – sto osobową grupę stanowili rodzice i rodzeństwo osób z niepełnosprawnością do których pośrednio skierowane były działania projektu.

Na zakończenie projektu powstała Grupa Wsparcia dla rodzeństwa i rodziców osób z niepełnosprawnością, deklarująca gotowość kontynuacji działań w projekcie.

W 2015 roku Stowarzyszenie kontynuować będzie w ramach posiadanych środków pochodzącym m.in. z 1 % działania w projekcie. Podjęte zostaną również działania dotyczące pozyskania środków z PFRON na realizację zadań zaplanowanych w przyszłym roku.

Na stronie WWW stowarzyszenia (www.sikos.org.pl), Zakładu Aktywności Zawodowej (www.zazwieruszow.org.pl), Warsztatu Terapii Zajęciowej (wtzwieruszow.pl) zamieszczane zostały najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi zgłaszane podczas indywidualnych, grupowych porad i konsultacji. 

Link do galerii