Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

Zapytanie ofertowe 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie prac malarskich

w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Marianów 7

 

 

Zadanie realizowane w  ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” ze środków Państwowego Funduszu                                    Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego                                                 (Umowa nr 1/ZAZ/2014 z dnia 15.07.2014 r.)

 

Zamawiający:

Zakład Aktywności zawodowej w Wieruszowie Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów,
 

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego)
oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy,
ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście
w siedzibie Zamawiającego: Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów, z dopiskiem „Oferta na wykonanie prac remontowych”
 termin składania ofert: najpóźniej do dnia 16.12.2020 r. do godz. 10:00;
o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego,
oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@zazwieruszow.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Aleksandra Skowrońska-Strzelczyk: 513-193-195

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie  przy ul. Marianów 7,polegających na  pomalowaniu pomieszczeń w działach merytorycznych, pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

prace przygotowawcze ( wynoszenie mebli, zabezpieczanie  folią przed malowaniem wraz z oklejaniem);
usunięcie słabo przylegającej farby;
mycie ścian i sufitów;
gruntowanie;
naprawa ubytków ( szpachlowanie)
trzykrotne malowanie farbami zmywalnymi;
montaż paneli zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchni 14 m2

Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca uwzględniając ich koszt w cenie usługi.

Całkowita powierzchnia do pomalowania to: 1234 m2

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych
i zweryfikowania pomiarów (w oparciu o własne pomiary) poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych do pomalowania.


Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi
12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia

Zadanie realizowane będzie od 19 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

 

Ocena oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 100% - cena. Zamówienie zostanie udzielone Usługodawcy, który przedłoży ofertę
z najniższą ceną brutto.

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Wieruszów, dnia 27.11. 2020 r.

 

Załączniki do pobrania: